Przejdź do treści

Sławomir Kamrowski Kancelaria Radcy Prawnego

Zakres usług prawnych dla firm i instytucji

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw i instytucji

Obsługa podmiotów gospodarczych i instytucji jako in house lawyer. Pomoc i wsparcie prawne przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych.

Budownictwo i energetyka

Kancelaria posiada bogate doświadczenie świadcząc usługi dla podmiotów branży budowlanej i energetycznej. Oferujemy usługi reprezentacyjne. Prowadzimy stałą obsługę m. in. biura projektowego oraz przedsiębiorstw budowalnych, w tym wykonawców z branży OZE.

Banki i instytucje finansowe

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną instytucji finansowych, jak również reprezentuje przed sądami czy organami administracji państwowej. W ramach działalności Kancelaria prowadzi m. in. stałą obsługę jednego z największych Banków w Polsce.

Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy

Kancelaria prowadzi obsługę prawną gospodarstw rolnych, jak i przedsiębiorstw z zakresu przemysłu rolno-spożywczego oraz handlu. Specjalizujemy się w opiniowaniu umów, reprezentacją przed sądami i w sporach ARiMR oraz ANR.

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Doradztwo w zakresie wyboru postępowania restrykcyjnego, reprezentacja oraz bieżąca pomoc prawna.

Mediacje, negocjacje i inne alternatywne formy rozwiązywania sporów

Kancelaria świadczy profesjonalne i indywidualnie przygotowane polubowne formy rozwiązywania sporów w szczególności w zakresie: Mediacji, Negocjacji, Postępowań arbitrażowych, Doradztwa

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw i instytucji

Do zakresu usług Kancelarii wchodzą w szczególności:

Obsługa podmiotów gospodarczych i instytucji jako in house lawyer
Zakładanie działalności gospodarczej oraz pomoc prawna w trakcie przekształceń podmiotów gospodarczych, w tym również spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń,
Prowadzenie postępowań ze stosunków wewnętrznych spółek i innych podmiotów,
Sporządzanie uchwał, regulaminów, a także innych aktów wewnętrznych,
Sporządzanie wszelkich umów handlowych wykorzystywanych w obrocie gospodarczym,
Reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz kontrolnych,
Reprezentacja w postępowaniach windykacyjnych i egzekucyjnych.
Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej. Obecnie Kancelaria prowadzi obsługę m. in. jednego z największych banków, samorządu zawodowego, biura projektowego oraz przedsiębiorstwa działającego w zakresie OZE. Ponadto
Klientami Kancelarii są przedsiębiorstwa z wielu branż, w tym informatycznej, budowlanej, usługowej i handlowej.

Budownictwo i energetyka

Kancelaria posiada bogate doświadczenie świadcząc usługi dla podmiotów branży budowlanej i energetycznej, w tym w szczególności oferujemy usługi takie jak:
Reprezentacja inwestora i wykonawcy w procesie budowlanym.
Reprezentacja osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w sporach z inwestorami, wykonawcami, jak i w związku z odpowiedzialnością zawodową i dyscyplinarną.
Reprezentacja przed organami administracyjnymi samorządowej, Urzędem Regulacji Energetyki czy w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych.
Reprezentacja w sporach o zapłatę, w tym również z tytułu nienależytego wykonania umów lub naliczonych kar umownych.

Prowadzimy stałą obsługę m. in. biura projektowego oraz przedsiębiorstw budowalnych, w tym wykonawców z branży OZE.

Banki i instytucje finansowe

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną instytucji finansowych, jak również reprezentuje przed sądami czy organami administracji państwowej.
W ramach działalności Kancelaria prowadzi m. in. stałą obsługę jednego z największych Banków w Polsce.

Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy

Kancelaria prowadzi obsługę prawną gospodarstw rolnych, jak i przedsiębiorstw z zakresu przemysłu rolno-spożywczego oraz handlu.

Pomoc prawna Kancelarii dotyczy w szczególności:
– opiniowania umów kontraktacji, dostaw i sprzedaży oraz reprezentacji na etapie przedsądowym, jak i przed Sądami w sprawach roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów oraz o zapłatę
– reprezentacji przed sądami i instytucjami,
– uzyskiwania odszkodowań z tytułu szkód w rolnictwie, odpowiedzialności OC rolników, jak i tzw. szkód łowieckich,
– reprezentacji w sporach z ARiMR oraz ANR.

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W ramach Kancelarii m. in.:
– prowadzimy doradztwo w zakresie wyboru postępowania restrukturyzacyjnego,
– przygotowujemy przedsiębiorstwa do ogłoszenia upadłości,
– reprezentujemy dłużnika i wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym,
– oferujemy bieżącą pomoc prawną przy przygotowaniu układu oraz głosowaniu nad nim.

Mediacje, negocjacje i inne alternatywne formy rozwiązywania sporów

Kancelaria świadczy profesjonalne i indywidualnie przygotowane polubowne formy rozwiązywania sporów w szczególności w zakresie:
– mediacji,
– negocjacji,
– postępowań arbitrażowych,
– doradztwa w zakresie dokonania wyboru optymalnej formy rozwiązania sporu.

Zapraszam do kontaktu

Kancelaria świadczy również obsługę prawną na odległość za pomocą poczty elektronicznej (porady on-line), która może polegać w szczególności na uzyskaniu porady prawnej, opinii prawnej, opracowaniu projektu umowy lub pisma procesowego bez konieczności osobistego spotkania.